Rímskokatolícka cirkev Farnosť sv. Štefana Uhorského Lysá pod Makytou
Adresa:  Rímskokatolícka cirkev Farnosť Lysá pod Makytou 18, 020 54 Tel.: 0424680087 Mobil: 0910151723 e-mail: lysa@fara.sk jhlavac64@gmail.com farár: Mgr. Jozef Hlaváč
Od 25. mája 2018 začal  platiť  Zákon  18/2018 Z. z. o  ochrane  osobných ú dajov  a  Nariadenie Európskeho    parlamentu  a  Rady (EÚ) 2 016/679    o chrane  f yzických   osôb  pri   spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Možnosť oboznámiť sa s touto smernicou nájdete na adrese https://gdpr.kbs.sk
Milí farníci.   V súvislosti so šíriacou chorobou COVID 19 nastala miroriadna situácia, ktorá zasiahla  do nášho zabehnutého života. Prijali sa opatrenia, ktoré obmezili aj zaužívané  náboženské praktiky. Je  žiadúce, aby sme sa tejto novej situácii prispôsobili a boli  príkladom pre ostatných. Hoci sú zatiaľ bohoslužby a duchovné aktivity vo väčšom počte  zrušené, využívajte dostupné možnosti pre udržanie si duchovného života osobne i v  rodinách (osobná i spoločná modlitba, sledovanie bohoslužieb a iných prenosov  prostredníctvom médií, čítanie Sv. písma, či náboženskej literatúry a pod.).   V prípade nevyhnutnej potreby využitia duchovnej služby (sv. spoveď, zaopatrenie,  pohreby, krsty a pod.) obráťte sa na mňa na horeuvedené telefónne čísla. Úmysly sv. omší  slúžim súkromne tak, ako sú a budú písané v oznamoch. Zostaňme spojení v modlitbe,  aby aj v tomto náročnom období nás sprevádzalo Božie požehnanie.   Jozef Hlaváč, správca farnosti. 
Za farský projkt “Farské dni pre deti” hlasovalo 82 farníkov, za čo sme získali  dotáciu 500 eur. Všetkým, ktorí náš projekt podporili vyslovujeme Pán Boh  zaplať! 
Konferencia biskupov Slovenska predĺžila čas nekonania verejných  bohoslužieb do 31. marca 2020.  Ak sa nezmenia okolnosti, počas neslúženia bohoslužieb, každú nedeľu  bude otvorený kostol od 7.00 - 12.00 hod. V ostatnom čase i cez týždeň budú  otvorené vchodové dvere do malej predsienky. Dbajte o to, aby ste predišli  akémukoľvek zdravotnému riziku. Pokiaľ nie ste zo spoločnej domácnosti,  dodržujte vzdialenosť aspoň 1m od seba.